Konkurs fotograficzny Żywioł życia z perspektywy Tokiny

Tokina zaprasza swoich klientów na ogólnopolski konkurs fotograficzny „Żywioł życia z perspektywy Tokiny”. Główną nagrodą jest wyjazd na tygodniowe fotowarsztaty, na najpiękniejsze z wysp Makaronezji - Wyspy Kanaryjskie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na końcu tego tekstu, dołączając zdjęcie swojego autorstwa, i wysłać przed 31.12.2015. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest kupienie dowolnego, nowego obiektywu Tokina z polskiej dystrybucji i posiadanie dowodu tego zakupu, z datą między 1 lipca 2015 a 31 grudnia 2015.

 

Przewidziano nagrody za trzy pierwsze miejsca:

  1. Wyjazd dla jednej osoby na tygodniową fotowyprawę „Makaronezja z Tokiną” prowadzoną przez José Luisa Valdivię oraz Adama Śmiałka na Wyspach Kanaryjskich w lutym 2016!
  2. Fotograficzny filtr polaryzacyjny Hoya Fusion Antistatic
  3. Zestaw statywowy Triopo C-258 z głowicą kulową KJ-7 RED EDITION

Więcej na temat programu samej wyprawy, wkrótce na stronie Tokinalens.pl

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Żywioł życia z perspektywy Tokiny”

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Żywioł życia z perspektywy Tokiny” zwanego dalej Konkursem.
2. Formuła Konkursu została użyczona nieodpłatnie od pomysłodawcy formuły Konkursu, który jest właścicielem praw w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Next77 Sp. z o. o. jest jego Organizatorem, za pośrednictwem podmiotu powiązanego – firmy Q Media, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Nad Potokoiem 25/28.
3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne.

§ 2

Cel i tematyka konkursu
1. Celem Konkursu jest:
- wyłonienie 3 najlepszych fotografii, których autorzy zostaną nagrodzeni określonymi w zasadach konkursu nagrodami;
- promowanie marki Tokina;
- promowanie fotowyprawy „Makaronezja z Tokiną”
2. Temat Konkursu zostaje niniejszym określony w brzmieniu: „Żywioł życia z perspektywy Tokiny”.

§ 3

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych, które legitymują się dowodem zakupu nowego obiektywu marki Tokina, z polskiej dystrybucji, z datą zakupu między 1 lipca 2015 a 31 grudnia 2015.
2. Warunkiem koniecznym do spełnienia, celem przystąpienia do konkursu, jest przesłanie zdjęcia swojego autorstwa poprzez udostępniony na stronie Tokinalens.pl formularz zgłoszeniowy wraz z zachowanym oryginalnym zapisem metadanych EXIF w formacie JPG.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy przejmują pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego Uczestnika.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Od Uczestników nie zostanie pobrana żadna opłata.
5. Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto spełnia stawiane w niniejszym regulaminie wymagania oraz do dnia 31 grudnia 2015r. zgłosi się poprzez formularz KONKURSU, zamieszczony na stronie Tokinalens.pl.
6. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników, wynikłe w stosunku do osób trzecich, związane z udziałem w Konkursie.
8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że między 1 lipca 2015 a 31 grudnia 2015 zakupił dowolny nowy obiektyw marki Tokina w polskiej dystrybucji, posiada dowód jego zakupu oraz zgadza się udostępnić niniejszy dowód do wglądu Organizatorowi.
9. W Konkursie udziału brać nie mogą:
- Osoby zatrudnione przez firmę Next77 Sp. z o.o. oraz osoby zatrudnione przez jej kooperantów wraz z członkami najbliższej rodziny;
- Osoby będące właścicielami firm pozostających w stałych stosunkach biznesowych z firmą Next77 i/lub jej kooperantami oraz osoby przez te firmy zatrudnione wraz z członkami najbliższej rodziny.
10. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że nie zostały nałożone na niego żadne ograniczenia w zakresie uczestnictwa w międzynarodowym ruchu lotniczym.

§ 4

Zasady zgłaszania prac konkursowych i przebieg Konkursu
1. Praca konkursowa ma być pojedynczym zdjęciem wykonanym przez uczestnika. Prace niespełniające kryteriów postawionych w regulaminie Konkursu mogą zostać odrzucone, a Uczestnik Konkursu nie będzie miał możliwości zakwalifikowania swojej pracy do dalszego udziału w Konkursie.
2. Zwycięskie prace konkursowe zostaną wyłonione do 5 dni roboczych od daty zamknięcia zgłoszeń, tj. do 11 stycznia 2016. O zajęciu nagrodzonego miejsca uczestnicy poinformowani zostaną poprzez pocztę elektroniczną, oraz w razie potrzeby, telefonicznie.
3. Bezwzględnie zakazuje się Uczestnikom Konkursu przekazywania treści obraźliwych lub/i pornografii. Wszystkie prace zawierające wymienione treści zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizator poinformuje wszystkich Uczestników, którzy zostaną odsunięci od możliwości dalszego udziału w Konkursie poprzez wiadomość e-mail.
5. Dopuszczalna jest postprodukcja zdjęcia w programach graficznych.

§ 5

Komisja konkursowa i zasady wyłonienia laureatów
1. Kapituła konkursowa jest powoływana na wniosek Organizatora – firmy Next77.
2. Skład kapituły:
– Ewa Ganew, Karol Piętka, Piotr Madura, Piotr Kutypa. Przewodniczącą kapituły wyznaczona zostaje Ewa Ganew. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Kapituły, jej powiększenia lub zmniejszenia.
3. Zadaniem kapituły jest:
– rzetelna, sumienna i obiektywna ocena prac;
– wybór finalistów Konkursu;
– publiczne zakomunikowanie wyboru Zwycięzców.
4. Przy ocenie prac Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
– jakość walorów estetycznych i artystycznych nadesłanych prac.
5. Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Kapitule pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę zgłoszonych do Konkursu prac.
6. Członkowie Kapituły dokonują oceny prac i wyboru finalistów nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie, gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność ich oceny, członkowie Kapituły mają obowiązek wstrzymania się od oceny danej pracy konkursowej.
7. Zwycięzca oraz Laureaci nagród drugiej i trzeciej zostaną wyłonieni w drodze głosowania. Każdemu Członkowi Kapituły przysługuje w głosowaniu jeden głos. W przypadku nierozstrzygającego głosowania, głos decydujący ma przewodnicząca kapituły.
8. Ogłoszenie listy zwycięzców odbędzie się na stronie internetowej Tokinalens.pl 12 stycznia 2016. Akceptacja postanowień regulaminu oznacza zgodę na publikację danych osobowych uczestnika (Imię, Nazwisko, Miejscowość) na stronie Tokinalens.pl i/lub jej kooperantów, w przypadku zajęcia jednego z trzech nagradzanych miejsc.
9. Nagrody:
– za zajęcie I miejsca:
Wyjazd dla jednej osoby na tygodniową fotowyprawę „Makaronezja z Tokiną” prowadzoną przez Jose Luisa Valdivię oraz Adama Śmiałka na WYSPACH KANARYJSKICH w lutym 2016r.
W skład nagrody wchodzi: przelot z Warszawy do miejsca docelowego, transport z lotniska do miejsca pobytu, śniadania, wykłady merytoryczne, wypożyczenia sprzętu udostępnianego przez Organizatora, transport z miejsca pobytu na lotnisko oraz przelot powrotny do Warszawy.
W skład nagrody nie wchodzi: wyżywienie pozostałe, wydatki własne, transport lokalny (z wyjątkiem transferu z i do lotniska), dodatkowe opłaty związane z płatnym wstępem i działaniami rozrywkowymi.

– za zajęcie II miejsca:
Fotograficzny filtr polaryzacyjny Hoya Fusion Antistatic wraz z przesyłką na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

– za zajęcie III miejsca:
Zestaw statywowy Triopo C-258 z głowicą kulową KJ-7 RED EDITION wraz z przesyłką na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny sztuki, nagrody przyznane w Konkursie, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 760 zł, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzcy nagrodzeni w Konkursie zobowiązani są do zapłaty wszelkich podatków od przyznanej nagrody wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6

Ochrona danych osobowych
1. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, identyfikacji Uczestników i Laureatów Konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk wszystkich Uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Next77 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.

§ 7

Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przejmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
2. Złożenie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii, albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).
3. Przekazanie na Konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu bezpłatnego prawa do korzystania – na zasadzie licencji niewyłącznej – z utworów w celu promocji Organizatora, marki Tokina lub Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Z perspektywy Tokiny”– na czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia Organizatora Konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, Intranecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących wystawy i sam Konkurs oraz jego przyszłe edycje, katalogu Konkursu, albumie oraz kalendarzach ściennych i biurowych.
d. W zakresie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych i zobowiązuje się zgody tej nie cofnąć.
4. Uczestnik zgadza się na posługiwanie przez Organizatora jego Imieniem i Nazwiskiem w celach informacyjnych.
5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

§ 8

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli zaistnieją poważne powody.
2. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokumentację Konkursu przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
4. W przypadku wystąpienia sporu między uczestnikiem a organizatorem, niemożliwego do rozwiązania polubownie, sprawę rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Zarząd Next77 Sp. z o.o.
Kraków, 29.09.2015r.

 


Formularz Rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go do nas wraz z załączonym zdjęciem konkursowym.
Pola oznaczone * są wymagane!


Prosimy o załączenie zdjęcia konkursowego o wielkości maksimum 5MB i nazwie zawierającej Imię i Nazwisko uczestnika!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Next77 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od firmy Next77 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bonarka 11, 30-415 Kraków. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.

Wielkość załączników może mieć wpływ na czas przesyłania.
Po wysłaniu koniecznie zaczekaj na potwierdzenie nadania wiadomości!

 

Strona korzysta z plików cookies tylko w celu ułatwienia jej przegladania!

OK